Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm mất món đồ mà tôi đã mượn?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm mất món đồ mà tôi đã mượn?

Answer

Nếu không trả lại tài liệu của thư viện trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn, quý vị sẽ nhận được thông báo thanh toán từ Thư viện. Ngoài chi phí của tài liệu bị mất, quý vị sẽ phải trả một khoản phí xử lý không hoàn lại là $10 cho mỗi món đồ được liệt kê hoặc phí xử lý một phần không hoàn lại $5 cho mỗi món đồ bị mất không có trên danh mục. Mức phí tương tự áp dụng cho các món đồ được trả lại nhưng bị hư hỏng nghiêm trọng.

  • Last Updated Jun 30, 2023
  • Views 14
  • Answered By Sreelu Kurup

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Ask HPL

We're here for you!  Submit your question below.

Need More Help?

Try the popular FAQs below, or view all FAQs here.

Fields marked with * are required.