Thư viện có giữ đồ chờ mượn hộ tôi khi món đồ không có trên kệ khi tôi tìm không?

Thư viện có giữ đồ chờ mượn hộ tôi khi món đồ không có trên kệ khi tôi tìm không?

Answer

Có. Thư viện sẽ cố gắng xác định vị trí và giữ món đồ đó cho quý vị. Quý vị có thể gửi yêu cầu giữ đồ trực tuyến tại địa chỉ www.houstonlibrary.org qua Danh mục của Thư viện. Quý vị có thể có tối đa 30 món đồ giữ hộ vào bất cứ lúc nào.

  • Last Updated Jun 30, 2023
  • Views 25
  • Answered By Sreelu Kurup

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Ask HPL

We're here for you!  Submit your question below.

Need More Help?

Try the popular FAQs below, or view all FAQs here.

Fields marked with * are required.