Tiền phạt quá hạn là bao nhiêu?

Tiền phạt quá hạn là bao nhiêu?

Answer

Tiền phạt đối với hầu hết các món đồ dành cho người lớn và thanh niên là 20 xu/ngày và 10 xu/ngày đối với hầu hết các món đồ dành cho trẻ em. Tiền phạt dùng máy tính xách tay quá hạn là $25/giờ hoặc phần thời gian chưa chẵn giờ. Quý vị không thể sử dụng thẻ thư viện khi tiền phạt/phí lên đến $10. Thẻ thư viện được kích hoạt trở lại khi quý vị nộp tiền phạt để giảm số dư nợ xuống dưới $10.

Tài khoản có số dư nợ chưa thanh toán có thể được chuyển sang hãng thu nợ, khi đó, số dư tài khoản sẽ được tính thêm một khoản phí thu nợ. Không được sử dụng tài khoản đang thu nợ cho đến khi thanh toán hết số dư nợ. Tiền phạt và phí do Hội đồng Thành phố Houston quyết định và không được hoàn lại.

  • Last Updated Jun 30, 2023
  • Views 23
  • Answered By Sreelu Kurup

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Ask HPL

We're here for you!  Submit your question below.

Need More Help?

Try the popular FAQs below, or view all FAQs here.

Fields marked with * are required.