Làm cách nào để gia hạn tài liệu?

Làm cách nào để gia hạn tài liệu?

Answer

Truy cập www.houstonlibrary.org để gia hạn mượn tài liệu. Đăng nhập vào "My Account" (Tài khoản của tôi) để xem thông tin tài khoản và gia hạn các món đồ của quý vị. Quý vị có thể gia hạn qua điện thoại bằng cách gọi đến đường dây gia hạn 24 giờ của Thư viện: 832-393-2280. Quý vị cũng có thể gia hạn món đồ mượn trực tiếp tại Thư viện Trung tâm hay tại bất kỳ Thư viện Khu dân cư nào.

Quý vị phải có số thẻ thư viện và mã PIN để gia hạn trực tuyến hoặc qua điện thoại. Món đồ đủ điều kiện có thể được gia hạn thêm ba tuần. Một số món đồ (ví dụ: món đồ đang chờ) không đủ điều kiện để gia hạn.

  • Last Updated Jun 30, 2023
  • Views 26
  • Answered By Sreelu Kurup

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Ask HPL

We're here for you!  Submit your question below.

Need More Help?

Try the popular FAQs below, or view all FAQs here.

Fields marked with * are required.