Tôi có thể giữ tài liệu của thư viện trong bao lâu?

Tôi có thể giữ tài liệu của thư viện trong bao lâu?

Answer

Thời gian cho mượn tiêu chuẩn là ba tuần. Hầu hết các món đồ đều có thể được gia hạn thêm ba lần nữa, mỗi lần ba tuần. Thời gian gia hạn được tính từ ngày hết hạn ban đầu. Thời gian cho mượn tối đa, bao gồm cả gia hạn, là mười hai tuần.

  • Last Updated Jun 30, 2023
  • Views 21
  • Answered By Sreelu Kurup

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Ask HPL

We're here for you!  Submit your question below.

Need More Help?

Try the popular FAQs below, or view all FAQs here.

Fields marked with * are required.