Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị mất thẻ thư viện của mình?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị mất thẻ thư viện của mình?

Answer

Tránh để người khác phát sinh phí tài liệu sử dụng tài khoản của quý vị. Gọi 832-393-2222 (nhánh số ba) để báo về việc thẻ thư viện bị mất hoặc mất cắp. Quý vị chịu trách nhiệm về tất cả các món đồ được trả mượn trên thẻ của quý vị trước khi báo cáo thẻ đã bị mất. Nhân viên có thể cấp thẻ thay thế mới vào lần tới khi quý vị tới Thư viện.

  • Last Updated Jun 30, 2023
  • Views 17
  • Answered By Sreelu Kurup

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Ask HPL

We're here for you!  Submit your question below.

Need More Help?

Try the popular FAQs below, or view all FAQs here.

Fields marked with * are required.