Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị mất hoặc quên mã PIN của mình?

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị mất hoặc quên mã PIN của mình?

Answer

Nếu quý vị bị mất hoặc quên mã PIN của mình, quý vị có thể đến bất kỳ địa điểm nào của thư viện, mang theo thẻ thư viện và ID của mình, và nhân viên có thể tra cứu mã PIN và đặt lại mã cho quý vị. Quý vị cũng có thể lên mạng và khi cố đăng nhập, hãy chọn nút "Forgot PIN?" (Quên mã PIN?). Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp số thẻ thư viện của mình. Sau đó, hệ thống sẽ gửi tin nhắn đến địa chỉ email mà chúng tôi có trên hồ sơ của quý vị kèm theo một liên kết để thay đổi mã PIN của quý vị.

  • Last Updated Jun 30, 2023
  • Views 17
  • Answered By Sreelu Kurup

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Ask HPL

We're here for you!  Submit your question below.

Need More Help?

Try the popular FAQs below, or view all FAQs here.

Fields marked with * are required.