Truy cập Trực tuyến

Truy cập Trực tuyến

Answer

Thẻ thư viện là hộ chiếu để quý vị truy cập nhiều cơ sở dữ liệu đăng ký có giá trị, sách điện tử và tạp chí điện tử mà chủ thẻ thư viện có thể truy cập miễn phí, bên cạnh rất nhiều dịch vụ và thông tin có sẵn thông qua trang web của Thư viện. Tất cả các địa điểm của Thư viện đều cung cấp quyền truy cập Internet trên các máy trạm công cộng. Phụ huynh và người giám hộ phải chịu trách nhiệm đối với việc con em mình sử dụng các nguồn tài nguyên điện tử của Thư viện, Internet, tài liệu in ấn và nghe nhìn.

  • Last Updated Jun 30, 2023
  • Views 20
  • Answered By Sreelu Kurup

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Ask HPL

We're here for you!  Submit your question below.

Need More Help?

Try the popular FAQs below, or view all FAQs here.

Fields marked with * are required.