Tôi có thể mượn bao nhiêu món đồ?

Tôi có thể mượn bao nhiêu món đồ?

Answer

Quý vị có thể mượn tổng cộng 50 món đồ cùng lúc, bao gồm cả sách, DVD (15 món một lúc), sách nói và các tài liệu khác. Người tạm trú có thể mượn tối đa ba món đồ cùng lúc.

  • Last Updated Jun 30, 2023
  • Views 16
  • Answered By Sreelu Kurup

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Ask HPL

We're here for you!  Submit your question below.

Need More Help?

Try the popular FAQs below, or view all FAQs here.

Fields marked with * are required.