Làm thế nào để gia hạn thẻ thư viện của tôi?

Làm thế nào để gia hạn thẻ thư viện của tôi?

Answer

Nếu thẻ thư viện của quý vị hết hạn, hãy truy cập www.houstonlibrary.org/update-my-link-account để cập nhật tài khoản của quý vị hoặc ghé qua Thư viện Trung tâm hay bất kỳ Thư viện Khu dân cư Houston nào để gia hạn trực tiếp. Nhân viên sẽ xác minh địa chỉ và cập nhật hồ sơ người mượn để phản ánh bất kỳ thay đổi nào. Mọi số dư đang chờ xử lý trên thẻ phải được thanh toán trước khi gia hạn. Hầu hết các thẻ đều không hết hạn miễn là được sử dụng thường xuyên; thẻ dành cho người không cư trú ngoài tiểu bang được gia hạn trong 6 hoặc 12 tháng. Thẻ tạm trú được gia hạn trong 30 ngày.

  • Last Updated Jun 30, 2023
  • Views 11
  • Answered By Sreelu Kurup

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Ask HPL

We're here for you!  Submit your question below.

Need More Help?

Try the popular FAQs below, or view all FAQs here.

Fields marked with * are required.