PIN là gì và tại sao tôi lại cần PIN?

PIN là gì và tại sao tôi lại cần PIN?

Answer

PIN (Số Nhận dạng Cá nhân) là mã số gồm bốn chữ số trở lên và phải được sử dụng khi đăng nhập vào tài khoản của quý vị hoặc trả mượn đồ tại máy tự trả mượn. Quý vị cũng sẽ cần mã PIN để gia hạn mượn tài liệu của mình trên trực tuyến hoặc qua điện thoại. Thư viện đã thiết lập việc sử dụng mã PIN để bảo vệ quý vị và thông tin của quý vị một cách an toàn hơn. Quý vị có thể thay đổi mã PIN sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình trực tuyến hoặc quý vị có thể trực tiếp thay đổi mã PIN của mình tại bất kỳ địa điểm nào của thư viện. Phải xuất trình ID có ảnh xác minh quyền sở hữu tài khoản khi yêu cầu thay đổi mã PIN trực tiếp.

  • Last Updated Jun 30, 2023
  • Views 27
  • Answered By Sreelu Kurup

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Ask HPL

We're here for you!  Submit your question below.

Need More Help?

Try the popular FAQs below, or view all FAQs here.

Fields marked with * are required.