Loại ID nào được chấp nhận?

Loại ID nào được chấp nhận?

Answer

Thư viện chấp nhận ID có ảnh hợp lệ như Giấy phép Lái xe của Texas chưa hết hạn hoặc Căn cước của Texas có ghi địa chỉ hiện tại của quý vị. Nếu không có, vui lòng hỏi nhân viên về các loại ID thay thế.

  • Last Updated Jun 30, 2023
  • Views 9
  • Answered By Sreelu Kurup

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Ask HPL

We're here for you!  Submit your question below.

Need More Help?

Try the popular FAQs below, or view all FAQs here.

Fields marked with * are required.