Làm thế nào để nhận được thẻ thư viện?

Làm thế nào để nhận được thẻ thư viện?

Answer

Đăng ký thẻ thư viện trực tiếp tại bất kỳ địa điểm nào của Thư viện Công cộng Houston hay qua trực tuyến. Thẻ thư viện được cấp miễn phí cho cư dân của Thành phố Houston. Miễn phí dành cho người không cư trú đang cư trú tại Tiểu bang Texas. Cư dân ngoài Texas có thể mua thẻ với giá $40/năm hoặc $20 cho 6 tháng. Người tạm trú tại địa phương có thể sử dụng thẻ dành cho Người tạm trú, thẻ này có đặc quyền bị hạn chế. Phải có giấy tờ chứng minh tạm trú được chấp nhận cùng với giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Đăng ký Thẻ Thư viện MyLink trực tuyến tại trang web của chúng tôi www.houstonlibrary.org/mylink.

Trẻ dưới 18 tuổi có thể được nhận thẻ thư viện riêng nếu có đơn đăng ký với chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ. Phụ huynh hoặc người giám hộ phải đồng ý chịu trách nhiệm về việc sử dụng thẻ của trẻ, bao gồm mọi khoản tiền phạt hay phí, và việc lựa chọn tài liệu và sử dụng các nguồn tài nguyên điện tử, bao gồm cả Internet, của trẻ.

  • Last Updated Jun 30, 2023
  • Views 14
  • Answered By Sreelu Kurup

FAQ Actions

Was this helpful? 0 0

Ask HPL

We're here for you!  Submit your question below.

Need More Help?

Try the popular FAQs below, or view all FAQs here.

Fields marked with * are required.